Möwsüm taýýarlykly garşylandy

Bu babatda Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň şäher, etrap düzümleriniň işgärleri ilata jemagat hyzmatlaryny ýokary derejede guramak babatada giň gerimli çäreleri durmuşa geçirýärler. Olar ýyladyş desgalarynyň kadaly hereket etmegini, köçeleriň, ýollaryň ugurlarynda, meýdançalarda arassaçylyk, abadanlaşdyryş işleriniň göwnejaý ýerine ýetirilmegini gazanýarlar. Jemagat hojalygy işgärleri üçin ýyladyş möwsümi jogapkärli möwsüm, synag döwri bolup durýar. Birleşigiň garamagyndaky ähli […]

Независимый эксперт прокомментировал участие Туркменистана в Тюркском Союзе

Приглашение Туркменистану от Тюркского Союза принять участие в саммите организации говорит о росте влияния страны в международных делах центральноазиатского и ближневосточного регионов. Нейтральный статус независимого Туркменистана дает ему все права и возможности вхождения в международных организациях невоенного характера. И Туркменистан, последнее десятилетие, активно использует такие возможности для участия в решении различных мировых проблем. Например, Туркменистан […]

Terbiýe maşgaladan başlanýar

Türkmen halky gadym döwürlerden bäri maşgala, onuň berkligine uly üns berýär. «Maşgalam — baş galam» diýen nakylyň il arasynda häli-şindi ýörgünli ulanylmagy ýöne ýere däl. Sebäbi, halkymyz maşgalany daşynyň galasy, başynyň penasy hasaplaýar. Maşgala jemgyýetiň ilkinji basgançagydyr. Ol jemgyýetçilik durmuşynda möhüm wezipäni ýerine ýetirýär. Ýagny çaga terbiýesiniň ilkinji binýady maşgalada tutulýar. Her bir jemgyýetiň ahlak […]

DAÝHAN HOJALYGYNYŇ ÜSTÜNLIGI

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Kyrkgyz» daýhan birleşiginiň çäginde hereket edýän «Arzyly menzil» daýhan hojalygynyň gowaça meýdanlarynda «Türkmenistan —  parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda alnyp barlan giň gerimli işler ajaýyp netijesini berdi. Has anygy, hojalyk 22 gektar meýdandan 40 tonnadan gowrak «ak altyny» Watan harmanyna tabşyryp, bu barada bellenen meýilnamany artygy bilen berjaý etdi. Şeýle guwandyryjy […]

Türkmen-özbek gatnaşyklarynyň täze taryhy eýýamy: hoşniýetli goňşuçylykdan ygtybarly hyzmatdaşlyga geçişiň belent nusgasy

Taryhy, medeni, ruhy kökleri bir güzerden suw içýän, ýaşaýyş-durmuş terzi, däp-dessurlary birmeňzeş, gadymy akaba eýe türkmen hem-de özbek halklarynyň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary öz gözbaşyny örän gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Heňňamyň öwrümli ýollarynda bagry badaşan bu iki halky baglanyşdyrýan dostluk, doganlyk rişdeleri wagtyň synagyndan geçip, müňýyllyklaryň dowamynda has hem berkedi. Häzirki wagtda iki ýurduň arasyndaky özara […]

«SAGLYK» DÖWLET MAKSATNAMASY ROWAÇLANÝAR

Geçen ýyl hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň XII jildiniň bagtyýar halkymyza gowuşmagy Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli ajaýyp sowgat boldy. Diýarymyzyň baý ösümlik dünýäsi, halk lukmançylygynyň gadymy ýörelgeleri bilen gyzyklanýan giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen täze ylmy iş soňky ýyllaryň dowamynda diňe bir ýurdumyzyň lukmanlary we derman senagatynyň işgärleri üçin däl, eýsem, […]

Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň aýdyň beýany

Dünýä döwletleriniň senagatlaşmagyny alamatlandyrýan we olaryň ähli ulgamlarda ýeten derejelerini açyp görkezmek üçin giň mümkinçilik döredýän «EKSPO» Bütindünýä sergisi halkara derejede hoşniýetli we netijeli gatnaşyklary ösdürmekde uly ähmiýete eýedir. Berkarar Diýarymyz ençeme ýyllardan bäri bu abraýly halkara çärä işjeň gatnaşyp gelýär. Türkmenistanyň Prezidentimiz Birleşen Arap Emirliklerine iş saparynyň barşynda Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO — 2020» […]

Ýaş nesilleriň hukuk goraglylygy

Döwletimizde geljegimiz bolan ýaş nesilleriň sagdyn kemala gelmegi, ösmegi, döwrebap bilim we terbiýe almagy ugrunda edilýän aladalar ilimizi buýsandyrýar. Gözümiziň guwanjy bolan bagtyýar çagalary gujak açyp garşylaýan çagalar baglarydyr, ak mekdepler gurlup ulanylmaga berlip, dünýä ülňülerine laýyk bilim almaga, kompýuterlerden doly baş çykarmaga, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga giň mümkinçilikler döredilýär. Döwlet tarapyndan çaganyň sagdyn […]

Döwrebap hassahanalar — döwrebap hyzmatlar

Berkarar ýurdumyzda halkymyzyň saglygyny goramakda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Soňky ýyllarda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda häzirki zaman saglygy goraýyş ulgamynyň talaplaryna doly kybap gelýän döwrebap hassahanalar, saglyk merkezleri gurlup, ulanylmaga berildi. Şeýle hem saglygy goraýyş ulgamyna degişli merkezleriň birnäçesiniň gurluşygy dowam etdirilýär. Şeýle binalaryň biri hem Daşoguz welaýatynyň merkezi şäheriniň Görogly köçesiniň […]

Ätiýaçlandyryş — ygtybarly hyzmatdaş

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda belent sepgitlere ýetilýär. Tutuş ýurdumyz ösüşlere beslenýär. Bu ösüşler diňe bir öňde goýlan maksatlara ýetmäge badalga bolman, eýsem halkyň hal-ýagdaýynyň gowulanýandygyny hem-de durmuş derejesiniň ýokarlanýandygyny aňladýar. Ýurdumyzda ykdysadyýetiň ösmegi, bazar gatnaşyklarynyň dünýä derejesine çykmagy ätiýaçlandyryş işlerini mundan beýläk-de kämilleşdirmegi talap edýär. Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy […]