Aşgabat

Aýdan ary, Günden nurly görküň,
Çarbaglaryň lälezarlyk, barh urýar.
Mizemejek binýadyň bar, berhiň bar,
Ak ýollaryň rowan saňa Aşgabat.

Bagtly depgin bilen barýaň ileri,
Güýç kuwwatyň ýatladyp dur ineri.
Biline güllerden baglap kemeri,
Nazaryň nurana dana Aşgabat.
Arkadagdan arkalanyp güýç alyp,
Gadam urýaň gaýratlanyp, tijenip.
Nurly gündizlere dönýär gijeler,
Ses goşýaň owaza heňe Aşgabat!
Guwanýarys göge dirän depäňe,
Altyndan gupba sen gadym mekana.
Gül çolanyp çümüp müň bir mukama,
Meňzeş atyp gelýän daňa Aşgabat!
Bir ýüz kyrk ýaşyňa ýagşydan ýagşy,
Şahyr söz aýlaýar, saz düzýär bagşy.
Aýdylýan aýdymlaň köňülleň nagşy,
Diňe öňe, öňe, öňe Aşgabat!

Автор записи: admin