Türkmenistanda Prezident saýlawlaryna ses berlişik başlandy

Türkmenistanda irden sagat 7:00-den başlap, Prezident saýlawlaryna ses berlişik başlanyp, ýurduň çägindäki ähli saýlaw uçastoklary saýlawçylary kabul edip başlady. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň resmi internet sahypasynda, ýagny saylav.gov.tm saýtynda saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň geçirilişi onlaýn görnüşde synlamak mümkinçiligi döredildi. Häzirki wagtda internet sahypasynda açylan “onlaýn” bölüme basyp, ýurdumyz boýunça açylan […]

23-nji martda gowaça ekişine girişiler

Şu ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanda pagta ekişine badalga berler. Bu barada hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geçirilen bilelikdäki mejlisiniň barşynda aýtdy. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, gowaça ekişi ýurduň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 23-nji martda, Daşoguz welaýatynda bolsa 30-njy martda başlanar. Bu möhüm möwsümiň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegi möhümdir. […]

Ykdysady üstünlikleriň batly gadamlary

Berkarar döwletimizde ykdysadyýetiň pudaklarynyň hukuk binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy, maksatnamalaýyn özgertmeleriň amala aşyrylmagy we bu ugurda maýa goýum işjeňliginiň artdyrylmagy halkymyzyň durmuş-ykdysady ýagdaýynyň gowulandyrylmagyna gönükdirilen giň gerimli işleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini alamatlandyrýar. Ýurdumyzyň önümçilik pudaklaryna ylmyň we öňdebaryjy tejribäniň gazananlarynyň ornaşdyrylmagy döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak, elektron senagaty döretmek, adamyň […]

Weterinar lukmançylygy ulgamynda sanlylaşdyrmagyň ähmiýeti

Tehnologiýanyň hem-de sanly ulgamyň giňden ýaýbaňlaşdyrylmagy lukmançylyk pudagyna hem özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Weterinar lukmançylyk ulgamynda hem sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanylýar. Bu ugurda dürli mobil goşundylary döredilip, weterinar lukmançylygy babatda maldarçylyk bilen meşgullanýan hojalyklara we fiziki şahslara ýardam edilýär. Şotlandiýada atlarda semizlige garşy göreşmek üçin mobil goşundysy döredildi. Glazgo uniwersitetiniň alymlary atlarda semizlige garşy […]

Almaly, käşirli, darçynly tort

Gerekli önümler: 3 sany ýumurtga 1.5 bulgur şeker 1 käse süýt 1 käse ýag 2 nahar çemçesi gatyk 2 bulgur un 1 sany gabartma tozy 1 sany wanilin 1 nahar çemçesi darçyn 1 sany käşir 1 sany alma 1 bulgur ezilen pisse Taýýarlanyşy: Almaly, käşirli, darçynly tort üçin ilki bilen ýumurtgany we şekeri garylýan gaba […]

Prezident saýlawlary üçin görlen taýýarlyklar: saýlawlar giňden halka ýetiriler

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly ulgam arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işlerine we beýleki birnäçe meselelere garaldy. Şoňa görä-de: Saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň geçirilişi ýurdumyzyň merkezi saýlaw toparynyň saylav.gov.tm saýtynda sanly görnüşde onlaýn görkeziler. Göni ýaýlymyň elýeterliligini üpjün etmek maksady […]

Pagtaçylyk işjeň ösdürilýär

Ýur­du­myz­da oba ho­ja­ly­gy­ny ös­dür­mek, oba ho­ja­lyk we azyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ril­ýän möç­ber­le­ri­ni art­dyr­mak hem-de be­re­ket-bol­çu­ly­gyny­ üp­jün et­mek mak­sa­dy bilen gu­wan­dy­ry­jy iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Tarp ýer­le­ri öz­leş­dir­me­giň ha­sa­byn­a eke­ran­çy­lyk meý­dan­la­ry­nyň ge­ri­mi­niň gi­ňel­dil­me­gi, oba ho­ja­lyk ekin­le­ri­niň ýer­li toprak-ho­wa şert­le­rin­de ýo­ka­ry ha­syl ber­ýän gör­nüş­le­ri­niň ýe­tiş­di­ril­me­gi­ne ünsüň ýo­kar­lan­ma­gy we bu iş­le­riň ylmy esas­da ýo­la go­ýul­ma­gy, şeý­le-de ag­ro­se­na­gat toplu­myn­da in­no­wa­si­on hä­si­ýet­li […]

Türkmen itleriniň häsiýetleri

Eýesine wepalylygy, garadan gaýtmazlygy, duýgurlygy, syzyjylygy, akyllylygy, tutuş maşgala agzalaryna hoşgylawlylygy, hojaýynynyň sesini eşidenden onuň näme isleýändigiine düşünmegi türkmen alabaýlaryny tapawutlandyrýan esasy aýratynlyklardyr. Adamlar awa çykanlarynda, uzak ýaýlalara mal bakmaga gidenlerinde öýleriniň ýa-da goşlarynyň, düşelgeleriniň gapysyna gulp urmaýarlar. Olaryň yzynda wepadar goragçylary galýar, olar maşgalalarynyň howpsuzlygyny doly ynanýarlar. Itleriň bar ýerine ýylan, möý-içýanam gelmeýär. Gadym […]

SAGDYN BOLUŇ-SAGLYK BAGTLY DURMUŞYŇ GÖZBAŞYDYR.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda halkyň saglygy baradaky alada döwlet derejesine çykaryldy. “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň Türkmenbaşy etrap şahamçasynyň wekili meýletinçileri bilen bilelikde Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen edara- kärhanalada zähmet çekşan işgarleriň, Türkmenbaşy etrap Çagalar sungat mekdebiniň mugalymlarynyň arasynda sagdyn nesilleri […]