Tüwi kepegi ýagynyň artykmaçlyklary

Häzirki wagtda adamlar köp keseller üçin internetde alternatiw bejeriş usullaryny gözleýärler. Tüwi ýagy soňky döwürde köp adamyň ünsüni özüne çekmegi başardy. Şu günki makalamyzda tüwi ýagynyň peýdaly ähmiýeti barasynda durup geçeris. Adamlar hemişe tebigy görünmegi isleýärler. Sebäbi bedendäki himiki maddalaryň zyýanly täsirleri uly bolup bilýär. Derman bejergisini talap edýän töwekgelçilikli kesellerde-de adamlar alternatiw dermanlara ýüz […]

Ilkinji gezek 83 milliard kubmetrden gowrak tebigy gaz öndürildi

Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, bu forum biziň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Wise-premýer nebitiň we gaz kondensatynyň çykarylyşy, şeýle […]

Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasarynyň Türkmenistana sapary

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň Birinji orunbasary Roman Sklýar bilen duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda taraplar Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň ählisi boýunça alnyp barylýan netijeli hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň gerimini ara alyp maslahatlaşdylar. Iki döwletiň Baştutanlarynyň duşuşyklarynyň yzygiderli häsiýete eýedigi hem-de […]

Ýurdumyzda telekeçilik işleri has-da ösýär

Ata Watanymyzda alnyp barylýan şeýle özgertmeleriň esasy maksady ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekden we halkymyzyň eşretli ýaşaýyş-durmuş derejesini hemmetaraplaýyn gowulandyrmakdan ybaratdyr. Häzirki wagtda Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda telekeçilik işleri has-da ýokary derejede ösdürilýär. Olara ýakyndan ýardam berilýär. Elbetde, daşary ýurtlar bilen söwda dolanyşygynda eksport edilýän harytlaryň mukdaryny artdyrmak we import edilýän harytlaryň bolsa öwezini […]

Sagdyn iýmitlenmek-saglygyň açary

Sagdyn iýmitlenmek-bu adamynyň kadaly ösmekligini we kämilleşmekligini, durmuş dowamlylygyny alyp barmaklyga hem-de saglygyny berkitmeklige, keselleriň öňüni almaklyga ýardam berýän iýmit önümleri bilen iýmitlenmek hadysasydyr. Sagdyn iýmitlenmeklik barada aýdylanda iýmit önümleriň biodürliligi, iýmitlenmegiň tertibi, kabul edilýän iýmitiň mukdary, iýmit önümleriň hiliniň gözegçiligi ýaly görkezijileri öz içine alýar. Her bir adamynyň iýmitlenmekliginde bu meselelere aýratyn üns bermeklik […]

Tebigatda älemgoşaryň emele gelşi

Tebigatdaky bar bolan ähli zatlar özüniň owadanlygy bilen tebigaty gözelleşdirýär. Şeýle owadanlyklaryň biri hem älemgoşardyr. Älemgoşar tebigatda ýagyş ýagandan soň peýda bolýar. Onuň ýüze çykmagynyň fiziki sebäbi suw damjalarynda ýagtylygyň döwülmegi we ýaýramagy bolup durýar. Ýagtylygyň bir bölegi bolsa yzyna serpikdirilýär. Günden gelýän ýagtylyk dürli reňklerden ybaratdyr. Ýöne ol bir tarapa ugrukdyrylanda ak reňkde bolup […]

Türkmenistanda Prezident saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Karar kabul etdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni geçiriler. Öň habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisde eden çykyşynda: «Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atdym. Bu gün bolsa özüm […]

Выступление на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана

Вступление родной Отчизны на путь суверенного, самостоятельного развития является судьбоносным историческим событием для нашего народа и фактором, оказавшим влияние на мировое сообщество. Поэтому с полным основанием можно констатировать, что тридцать лет назад воплотилась в реальность многовековая заветная мечта туркменского народа о создании собственного независимого государства, началась новая эра в истории страны.Несмотря на сложный период после […]

Halk Maslahaty: Ykdysady toplum barada habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Halk Maslahatynyň çäklerinde geçirilýän Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde kabul edilen resminamalaryň käbirleri baradaky habarlary Size ýetirýäris. Ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady ösdürmegiň maksatnamasy baradaky karara gol çekildi. 2021-nji ýylda 83 milliard 773 million kubmetr tebigy gaz […]

Halk Maslahaty: Energetika we gurluşyk toplumy barada habarlar

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onda 2021-nji ýylda halk hojalygynda amala aşyrylýan işler barada hasabatar diňlenildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Şol mejlisde gurluşyk we energetika pudaklarynda ösüşler baradaky maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris. Türkmenistanyň Senagat we önümçilik ministrligi tarapyndan 1 milliard 675 million manatlyk önüm öndürildi. Hasabat döwründe 2 […]