Türkmenistanda glisirrizin turşusy bilen baýlaşdyrylan çörek öndürilýär

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň barlaghanasynda azyk önümlerini taýýarlamakda buýan köküni ulanmagyň tehnologiýasy işlenilip taýýarlanyldy. Glisirrizin turşusy bilen baýlaşdyrylan ilkinji önüm iň köp isleg bildirilýän hem-de her gün iýmit hökmünde ulanylýan azyk harydy bolan çörek boldy. Hünärmenler şeýle hem bu serişdäni «Berzeňňi» mineral suwuna goşmagy meýilleşdirýärler. Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda […]

Türkmenistanda halkara bilim olimpiadalary geçiriler

Şu ýylyň aprel-maý aýlarynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde sanly ulgam arkaly olimpiadalary geçirmek barada hasabat berildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde berlen hasabata laýyklykda, ýurdumyz tarapyndan birnäçe halkara olimpiadalaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Şoňa laýyklykda: Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň 2-nji açyk matematika olimpiadasyny, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky […]

Milli gymmatlyklaryň belent sarpasy

Ahalteke bedewleri, türkmen halylary we beýleki gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda, türkmen alabaý itleri dünýäde uly şöhrata eýe boldy. Halkymyzyň medeni mirasyny gorap saklamak, ony wagyz  etmek hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet ähmiýetli möhüm işleriniň biridir. Bu babatda ahalteke bedewlerimiziň hem-de türkmen alabaý itlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak ugrunda ýadawsyz tagallalar edilýär. Milli gymmatlyklarymyzy ünsden düşürmeýän […]

Oba hojalygy – ykdysadyýetiň möhüm pudagy

11-nji fewralda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi. Şol taryhy mejlisde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» ara alnyp maslahatlaşyldy we kabul edildi. Täze maksatnamada ykdysadyýetiň ähli ugurlary bilen bir hatarda, oba hojalygyna hem aýratyn orun berildi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda pagta, bugdaý, […]

Täze doglan alabaýa “Eýýam” diýip at dakyldy

Döwlet Baştutanymyz täze ýylyň ilkinji günlerinde dünýä inen nurana taýçanaga göwnejaý ideg edilýändigini, onuň sazlaşykly ösýändigini kanagatlanma bilen belledi. Milli Liderimiz “At — myrat” diýlişi ýaly, häzir pederlerimizden miras galan seýisçilik sungatynyň döwrebap dowam edýändigini, behişdi bedewleriň göwnejaý idedilmegine, olaryň tohum arassalygynyň goralyp saklanylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, atşynaslara alyp barýan asylly işleri üçin minnetdarlyk […]

Milli gymmatlyklaryň belent sarpasy

Ahalteke bedewleri, türkmen halylary we beýleki gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda, türkmen alabaý itleri dünýäde uly şöhrata eýe boldy. Halkymyzyň medeni mirasyny gorap saklamak, ony wagyz  etmek hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet ähmiýetli möhüm işleriniň biridir. Bu babatda ahalteke bedewlerimiziň hem-de türkmen alabaý itlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak ugrunda ýadawsyz tagallalar edilýär. Milli gymmatlyklarymyzy ünsden düşürmeýän […]

Türkmen alabaýy

Milli Liderimiziň başlangyjy esasynda ýurdumyzda türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň biri bolan türkmen alabaý itleriniň dünýä ýüzündäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak, olary gorap saklamak we köpeltmek, tohumçylygyny alyp barmak hem-de bu ugurda geçirilýän işleri halkara derejede ösdürmek boýunça häzirki döwürde ýurdumyzda giň möçberli işler amala aşyrylýar. Bu işleriň taryhy gelip çykyşyny, şu günki günlere gelip ýetişini […]

Daşary ýurt işewürleri suwuklandyrylan gaz satyn aldylar

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, binýatlyk ýagy, awtobenzini we arassalanmadyk parafini satyn aldylar. BAE-niň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa “Türkmengaz” we “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň kärhanalarynda öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň […]

Maldarçylyk önümlerini gaýtadan işlemekligiň ähmiýeti

Et we et önümleri adamzadyň durmuşynda möhüm ähmiýete eýedir we hiç wagt özüniň ähmiýetini ýitirmeýär. Mallary gaýtadan işleýän kärhanalar, öz aralarynda öndürijiligi, konstruktiw aýratynlyklary, tehniki üpjünçilikleri bilen tapawutlanýarlar. Olara et kombinatlary, mal soýulýan nokatlar we guş kombinatlary girýär. Ýokary tehniki enjamlar bilen üpjün edilen, häzirki zaman mallary gaýtadan işleýän kärhananyň aýratynlygy – maldarçylyk önümleriniň hiç birini […]