Hünär kämilligi ugrunda

Amala aşyrylýan oňyn bilim özgertmeleri ata Watanymyzyň öňe tarap okgunly ösmegine, durmuş-ykdysady taýdan täze belentliklere göterilmegine badalga berýär. Ýaş nesli ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, asylly milli ruhy-ahlak ýörelgelerimiziň esasynda halal, päk ahlakly, watansöýüji, zähmetsöýer ynsanlar edip terbiýelemekde ýurdumyzyň mugallymlary möhüm bilim-terbiýeçilik işlerini alyp barýarlar. Bilimiň we terbiýäniň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk bolmagy üçin bolsa her bir […]

Bazarlar bolçulygyň buşlukçysy

Täze ýyl adamlaryň arzuwlap garaşýan ajaýyp baýramlarynyň biridir. Bu baýramçylykda saçaklarymyzy dürli naz-nygmatlardan bezäp garşylaýan halkymyz üçin ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde haryt bolçulygy döredilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň ähli bazarlarynda we söwda merkezlerinde harytlaryň bolçulygyny üpjün etmek, bahalaryň elýeterliligini berk gözegçilikde saklamak barada beren tabşyryklaryndan ugur alyp, Daşoguz welaýatynyň ähli bazarlarynda, […]

Tebigatyň waspçylary

Günsaýyn belent sepgitleri eýeläp, bedew bady bilen öňe barýan Watanymyzyň her bir güni hoş habarlara, buýsançly wakalara beslenýär. Ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryny döwrebaplaşdyrmak bilen bir hatarda, halkymyzyň ýaşaýyş gurşawyny abadanlaşdyrmak, ekologiýa arassalygyny gorap saklamak bilen bagly durmuşa geçirilýän işler diýseň guwandyryjydyr. Türkmenistanyň Prezidentimiziň: «Ýaşlaryň ekologiýa medeniýetini we tebigata aýawly garaýşyny kämilleşdirmek, milli mirasymyzy, däp-dessurlarymyzy wagyz etmek […]

Bagtyýarlygyň çeper keşbi

Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 26 ýyllyk toýy mynasybetli dabaraly çäreler Daşoguz  welaýatynda hem giňden ýaýbaňlandyrylýar. Dürli ugurlara degişli geçirilýän sergiler, bäsleşikler, maslahatlar berkarar döwletimiziň belent derejesiniň taryhy we halkara ähmiýetini açyp görkezýär. Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Daşoguz welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Bitarap Watanyň ösüşleri» atly şygar bilen surat sergisi we bäsleşigi guraldy. Daşoguz […]

Waspy dillerde dessan

Dabarasy uludan toýlanylýan Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilýän baýramçylyk çäreleri parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany bolan eziz Diýarymyzyň beýleki ýerlerinde bolşy ýaly, Daşoguz welaýatynda hem giňden ýaýbaňlandyrylýar. «Türkmeniň ak öýi» binasynyň bezemen sahnasynda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň baýramçylyga bagyşlanan konserti hem aýratyn many-mazmuna beslendi. Baýramçylyk konsertiniň başynda parahatçylygyň buşlukçysy bolan ak kepderilere bagyşlanan edebi-sazly kompozisiýanyň […]

Täze ýylymyz buşlap, ýalkym saçdy arçasy

Günleri aýlara, aýlary ýyllara sapyp barýan wagtyň ümzügi hemişe geljege tarap. Onuň hereketi, berekedi özünde. Bütin adamzadyň uly ruhubelentlik, ak arzuwlardyr ýagşy niýetler bilen garaşýan Täze ýyl baýramçylygy bosagada. Nesip bolsa, sanlyja günlerden salamatlyk, ynam hem parahatlyk bilen täze —  2022-nji ýyly garşy alarys. Uly üstünliklere, rowaçlyklara beslenen 2021-nji ýyl bagtyýar raýatlarymyzyň köňüllerinde ýatdan çykmajak […]

Bitaraplygyň türkmen ýoly

«Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Rezolýusiýa 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek kabul edildi. Gojaman Jeýhun derýasy bilen bahry-Hazar aralygynda ýerleşýän ýurdumyzyň geosyýasy taýdan amatly ýagdaýda, ýagny Aziýa bilen Ýewropa yklymynyň çatrygynda ýerleşmegi döwletimiziň Gündogar bilen Günbataryň arasynda, şonuň ýaly-da Merkezi Aziýa sebitinde oňyn parahatçylyk söýüjilik syýasatyny […]

Wagyz-nesihat maslahaty

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz welaýat bölüminiň meýilnamasy esasynda, maşgala mukaddesligini berkitmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlaklylygy, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda maslahat geçirildi. Daşoguz şäher zenanlar guramasynyň guramagynda «Öý-ojagyň gelşigi, maşgala mukaddesligi» atly şygar astynda geçirilen maslahata dürli ugurlarda zähmet çekýän işjeň zenanlar gatnaşdylar. Çykyşlarda döwletiň bir […]

Toý ruhundaky bäsleşik

Ýurdumyzda sanly bilimi ösdürmek, daşary ýurt dilleriniň we tebigy-takyk ugurly dersleriň çuňňur öwredilmegini gazanmak, kabul edilen Konsepsiýalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegini üpjün etmek, welaýatyň ýöriteleşdirilen orta mekdeplerinde bilim alýan ýaş zehinleri ýüze çykarmak maksady bilen, Daşoguz welaýat Baş bilim müdirligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat geňeşi bilelikde 12 sany ugry öz içine alýan taslama-döredijilik […]

Hünär baýramçylygy bellenildi

Golaýda Watanymyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Daşoguz welaýatynda-da Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni dabaraly bellenilip geçildi. Şeýle dabaralaryň biri «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginde giňden ýaýbaňlandyryldy. Boýdan-başa şatlyk-şowhuna, ruhubelentlige beslenen bu çärä nebitgaz we geologiýa pudagynyň zähmetsöýer işgärleri, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň wekilleri hem-de welaýatyň medeniýet we sungat ussatlary gatnaşdylar. Dabaranyň dowamynda çykyş edenler nebitgaz […]