Uly ýaşly adamlaryň iýmiti nähili bolmaly?

Ýyllaryň geçmegi bilen, adam garrap, beden synalarynyň gurbaty gaçyp başlaýar. Bu tebigy kanunalaýyklykdyr. Ýöne beden synalarynyň tiz garramagynyň öňüni alyp bolýandygy alymlar tarapyndan subut edilendir. Munuň üçin, ilki iş bilen dynç alşy gezekleşdirmegi başarmaly, hemişe hereketde bolmaly, ýaramaz endiklerden daşda durup, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermeli, iň esasy zat bolsa kadaly iýmitlenmegiň düzgünlerini bilmeli we olary […]

Bilim — zehiniň miwesi

Üstümizdäki ýylyň 29-njy iýuny — 5-nji iýuly aralygynda mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen 25-nji halkara Balkan matematika olimpiadasyna ýurdumyzdan 6 sany okuwçy onlaýn görnüşinde gatnaşdy. Bu olimpiadada Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 24-nji orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Süleýman Koçkarow bürünç medala mynasyp boldy. Moldowa Respublikasynyň Çisinau şäherinde geçirilen halkara olimpiadada çykyş eden mekdep okuwçysynyň […]

Daýhan hojalygynyň üstünligi

Ýurdumyzyň kärendeçi daýhanlary, daýhan hojalyklary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl alyp, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şolaryň hatarynda Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky «Ykbal açary» daýhan hojalygyny görkezmek bolar. Bu daýhan hojalygy gowaça ekilen 200 gektar ýerden «ak altynyň» 436 tonnasyny Watan harmanyna tabşyryp, ýyllyk […]

Türkmenistanda ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegi açylyp ulanylmaga berildi

Şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň birinji tapgyry, ýagny Aşgabat — Tejen bölegi açylyp ulanylmaga berildi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» internet saýtynda habar berilýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 28-nji oktýabrda geçiren Hökümetiň sanly ulgam arkaly iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginň Baş direktory M.Çakyýew […]

Halkymyzyň medeni mirasy umumadamzat baýlygydyr

Müňýyllyklardan gözbaşyny alyp gaýdýan medeni mirasymyzy ösdürmek, olary gorap saklamak hem-de geljekki nesillere miras goýmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Dünýä halklarynyň her biriniň özüne mahsus aýratynlyklary, şöhratly geçmişi bolup, olaryň özboluşly taryhy-medeni ýadygärlikleri bar. Köki alys geçmişiň bäş müň ýyllyk gatlaryna siňip gidýän türkmen milletiniň taryhy baýdyr. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ähli […]

Sanly ykdysadyýetiň batly gadamlary

Bazar gatnaşyklarynyň barha rowaçlanýan döwründe maglumat tehnologiýalarynyň, kämil aragatnaşyk tehnikalarynyň ösüşi bilen deň gadam basmak esasy talaplaryň biridir. Şu nukdaýnazardan ugur alnyp, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek babatynda zerur çäreler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, önümçilik kuwwatyny artdyrmak ugrunda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň netijesinde, ýurdumyz senagat taýdan ösen döwletleriň hataryna […]

В Туркменистане откроется первый этап автобана стоимостью более $2 млрд

29 октября состоится открытие дороги Ашхабад-Теджен, являющейся участком высокоскоростного автобана Ашхабад-Туркменабат. Об этом было заявлено в ходе сегодняшнего заседания Кабинета Министров, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения. Напомним, что строительство автобана Ашхабад-Туркменабат, стоимостью 2 миллиарда 300 миллионов долларов США, началось 24 января 2019 года. Его осуществляет акционерное общество закрытого типа Türkmen Awtoban. Строительство высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат […]

Bereketli hasylyň binýady

Häzirki günlerde Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň «10 ýyl abadanlyk» daýhan birleşiginde hem şeýle aladalaryň giňden ýaýbaňlandyrylandygy bellenilmäge mynasypdyr. Birleşigiň babadaýhanlary şu möwsümde 1310 gektar meýdanda bugdaý ekişini geçirmegi maksat edinip, şu mahala çenli onuň esasy böleginde bu çäräni ýokary derejede amala aşyrypdyrlar. Munuň şeýledigini häzirki wagtda atyzlaryň aglabasynda toprakdan saýlanyp, gök öwsüp oturan bugdaý maýsalary-da […]

Gözel tebigatyň abadançylygynyň bähbidine

Halkymyzyň arassa daşky gurşawda ýaşamagyny üpjün etmek, tebigy baýlyklarymyzy aýawly peýdalanmak we geljekki nesillerimize has gözel görnüşde ýetirmek, bu ugurda sebit we halkara derejede ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek ata Watanymyzda alnyp barylýan döwlet ekologiýa syýasatynyň esasy maksadyna öwrüldi. Häzirki wagtda döwletimizde ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek, Howanyň üýtgemegi boýunça Türkmenistanyň milli strategiýasynda we Milli tokaý maksatnamasynda öňde […]

ÝYGYM MÖWSÜMINIŇ ÖŇDEBARYJYLARY

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň ähli ýerlerinde pagta ýygymy ýokary guramaçylyk derejesinde dowam edýär. Etrabyň «Bereket» daýhan birleşigi pagta ýygymy möwsüminde öňdeligi saklaýan daýhan birleşikleriň hatarynda tanalýar. Daýhan birleşigi boýunça 1170 gektar ýerde ekilen pagta meýdanlaryndan 2008 tonna gowaça hasylyny almak meýilleşdirilýär. Daýhan birleşiginiň kärendeçilerinden Yrsbike Nurumbetowa 5,8 tonna, Myratbaý Tilekbaýew 3,8 tonna «ak altyn» hasylyny […]