Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy: ykdysadyýetiň diwersifikasiýasy we sanlaşdyrylmasy

Garaşsyzlygymyzyň otuz ýylynyň içinde Türkmenistan halk hojalyk toplumynyň çäkli ugurly bölegini dünýä ykdysadyýetiniň ugruna laýyklykda depginli ösýän özüni üpjün edýän milli modeline öwürmegi üstünlikli amala aşyrdy. Bu gün Türkmenistan MWF we WB görkezijileri boýunça sebitdäki goňşularynyň aglabasyndan öňe geçip, ilatyň jan başyna düşýän içerki önümiň jemi (IÖJ) möçberi – ýurduň ykdysady ösüş derejesini kesgitleýän häsiýet […]

Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenilýär

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy duşenbe güni ýurdumyzyň ähli künjeginde dabaraly ýagdaýda bellenilýär. Baýramçylyk güni Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda däp boýunça Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi. Gül goýmak dabarasyna hökümet agzalary, ýurduň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, ministrlikleriniň,edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, talyp ýaşlar, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary gatnaşdylar. […]

30 лет независимости: становление и развитие современного Туркменистана как полноправного члена мирового сообщества

В 2021 году исполняется 30 лет со дня провозглашения независимости Туркменского государства. Этот факт стал важной точкой отсчёта новой главы в истории туркменского народа. За годы независимости Туркменистан как суверенное национальное государство достиг серьёзных успехов в экономике, науке, образовании, культуре, других сферах жизни. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист и почётный старейшина Туркменистана профессор Мурад […]

Oba özgertmeleri — ösüşlere badalga

Eziz Diýarymyzyň edermen daýhanlary Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşýarlar. Ýurdumyzyň ussat pagtaçylary ýylyň-ýylyna uly üstünlikleri gazanýarlar. Olar bol hasyl almakda ata-babalarymyzdan miras galan baý tejribäni ylmyň soňky gazananlary bilen netijeli utgaşdyrýarlar. Dünýäniň ösen ýurtlarynyň kämil, öndürijilikli tehnikalarynyň döwlet tarapyndan yzygiderli satyn alynmagy, pagtaçylara tehniki hyzmatyň, döküniň, tohumyň, gowaçanyň zyýankeşlerine garşy ulanylýan himiki serişdeleriň ýeňillikli bahalardan […]

Adam hukuklary we azatlyklary milli kanunçylygymyzda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň adamy döwletiň baş gymmatlygy hökmünde kesgitlän öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde, ýurdumyz öňegidişligiň, ähli durmuş-ykdysady ugurlar boýunça gülläp ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýar. Bu günki gün Türkmenistan döwletimiz raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala aşyrylmagynyň kanunçylyk kepilliklerini berjaý edýän, ykdysady durnuklylygyny we abadançylygyny üpjün edýän döwlet hökmünde halkara derejede ykrar […]

Sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Ýurdumyzda ertirki günümiziň eýeleri bolan ösüp gelýän ýaş nesillerimize döwrebap bilim, terbiýe bermek, zehinli, giň dünýägaraýyşly, şonuň bilen bir hatarda häzirki döwrebap tehnologiýalara erk edip bilýän kämil ýaşlary kemala getirmek meselelerine ýokary derejede üns berilýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň bilim ulgamynyň ösmegi bilen okuwçy ýaşlarymyzdan başlap talyplarymyza çenli bilim bermekde sanly bilim ulgamynyň giňişleýin […]

Özbaşdaklygyň belent şuglasy

Ata ýurdumyz Türkmenistan 1991-nji ýylyň altyn güýzünde özüniň Garaşsyzlygyny Ýer ýüzüne buşlady. Merdana halkymyz Garaşsyzlygyny mukaddeslik hökmünde kabul edip, ony janyndan eý görüp sarpalady, mertebesini göterdi. Ak ertirleriň, çogly güneşleriň ýalkymy bilen öňe gadam urup barýan ajap eýýamly Türkmenistan bu gün mukaddeslik saýyp arşa göteren Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýar, taryhy ýoluna buýsanç bilen […]

Öý alma, goňşy al!

Gadymy döwürlerden bäri agzybirlik ýörelgesine eýeren halkymyz birek-birek bilen ysnyşykly, oňşukly, onda-da goňşy-golam bilen dost-dogan ýaly ýaşamagyň, ulyny sylamagyň, kiçini söýmegiň gadyr-gymmatyna oňat düşünipdirler. Goňşusyny, il-gününi sylan, hormatlan halkymyzyň arasynda «Ilim-günüm bolmasa, Aýym-Günüm dogmasyn» diýen ajaýyp nakyl döräpdir. Şeýle bolansoň, baryp has irki döwürlerden goňşokara gatnaşyklaryna uly ähmiýet berlipdir. Goňşy öýden getirilen hödür-kerem öýüňe mähir-şatlyk […]

Teatryň toý sowgady

Okamak, işlemek, döretmek, gurmak ýaly il bähbitli, döwlet ähmiýetli  işler bilen geçýän her bir günümiz bizi Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 30 ýyllyk şanly toýuna barha ýakynlaşdyrýar. «Türkmenistan — parahatçylygyň hem ynanyşmagyň Watany» ýylynyň iň şanly baýramçylygyna mynasyp zähmet sowgatly barmak bagtyýarlyk döwrümiziň agzybir, ruhubelent raýatlarynyň baş maksady. Şeýle asylly maksady hasyl etmek üçin çekilýän joşgunly hem döredijilikli […]

Zeýtun agajy — iň gadymy ösümlik

Nuh eýýamyndan gelýän bir rowaýat bar. Nuh pygamberiň döwründe görlüp-eşidilmedik ýagyş ýagyp, dünýäni suw-sil alypdyr. Nuh pygamber bu boljak hadysany öňünden bilip, adamzady halas etmek maksady bilen, biçak uly gämi ýasadyp adamlary, janly-jandarlary alyp, ýola rowana bolýar. Bularyň näçe ýol ýöräni belli däl. Gämi bir zada degip saklanýar. Şonda Nuh pygamber kapasanyň agzyny açýar-da, kepderini […]