Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Döwletiň iň bir möhüm ugurlarynyň biri bolan medeniýet-sungat ulgamy hem bagtyýarlyk döwrüniň belent ruhy bilen ruhlanyp, has belent derejelere çykdy. Medeniýeti halkyň kalbyna deňeýän Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen, 2009-njy ýylda döwlet baýramçylyklarynyň hataryna Medeniýet we sungat işgärleriniň güni girizildi. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde muzeýler, kitaphanalar, medeniýet öýleri, teatrlar gurlup, ulanylmaga berildi. Türkmen halkynyň dessançylyk sungatyndan gözbaş […]

Döwletliligiň belent nusgasy

Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda Türkmenistan ösüşiň milli nusgasyny saýlap aldy. Bu bazar gatnaşyklary döwründe, diňe bir halk hojalygyny, şol sanda telekeçiligi ösdürmek bilen çäklenmän, eýsem, halkyň durmuş hal-ýagdaýynyň goraglylygyny hem üpjün etmäge gönükdirilendi. Geçiş döwründe jemgyýetimiziň maddy we ruhy esaslary döredilip başlandy. Döwletimiziň çig mala garaşlylygyny azaltmak üçin, daşary ýurt maýa goýumlaryna giň ýol açýan «Açyk […]

Döwrümiziň buýsanjyna öwrülen bilim ojaklary

Häzirki wagtda Türkmenistan ägirt uly gurluşyklaryň amala aşyrylýan ýurduna öwrüldi. Bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli berkidilmegi aýratyn gözegçilikde saklanylýar. Ýurdumyzyň çar künjünde kalbyňy buýsandyryp, oba-şäherlerimiziň görküne görk goşýan ak mekdepleriň we çagalar baglarynyň täze binalary ajaýyp döwrümiziň zynatyna öwrülip, kalbyňa ylham berýär. Multimediýa tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan synp otaglary ýaş nesilleriň ygtyýarynda. Okuw görkezme esbaplaryna, her […]

Çägä gömülmegiň peýdasy

Dürli fizioterapiýa enjamlary arkaly işlenilip çykarylýan ýylylygyň kömegi bilen köp keselleriň bejerilýändigi mälimdir. Häzirki wagtda ýylylyk çeşmesi hökmünde has mylaýym, ýakymly we netijeli tebigy serişdeler ulanylyp başlandy. Şolaryň arasynda asyrlarboýy ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz tarapyndan bejerişde peýdalanyp gelnen ürgün çäge hem bar. Çägäniň iki sany bejerijilik häsiýeti bar. Birinjiden, çäge ýylylygy özüne çalt çekýär we ony daş-töwerekdäki […]

Adam bardyr adamlaryň nagşydyr

Her bir halkyň özüne mahsus bolan milli häsiýetleri bar. Türkmeniň geçmişine nazar aýlanyňda, onuň ahlak sypatlarynyň ýokary derejede bolandygyna şaýat bolýarsyň. Ynsan häsiýetinde gabat gelýän nogsanlyklar döwrüň akyldarlary, nusgawy şahyrlar tarapyndan ýazgarylypdyr. Milli edebi mirasyň, halk döredijiliginiň haýsy birine ýüzlenseň-de, mertligiň, watançylygyň, wepalylygyň, dostlugyň, tämiz ahlaklylygyň belent derejede beýan edilýändigine göz ýetirýärsiň. Tersine, biwepalyk, namartlyk, […]

Gowaçalaryň idegi ýetirilýär

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Akdepe» daýhan birleşiginde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda 1520 gektar meýdana gowaça tohumy taşlanyp, ondan doly derejede gögeriş gazanyldy. Daýhan birleşigi boýunça 9 topary düzýän 450 sany pagtaçy kärendeçi şu günler gowaçanyň ideg işlerini gowşamaýan depginde alyp barýarlar. Olar gowaçalara ideg işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyk berjaý edýärler.

Topar öňe saýlanýar

Häzirki günlerde Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Derýalyk» daýhan birleşiginiň pagtaçylary gowaça bejergisinde gaýratlylyk görkezýärler. Bu ugurda olaryň 42 sanysyny özüne birleşdirýän, Myrat Ödäýewiň ýolbaşçylyk edýän 3-nji kärendeçiler topary has oňat netijeleri gazanýar. Bu topara degişli 110 gektar gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, dökün bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri ýokary depginde alnyp barylýar. Olaryň gowaça ekilen […]

Turkmen papakha- telpek

Despite forty-degree heat Turkmen aksakals (elders) wear big shaggy fur hats which fascinate foreign tourists. However, this unique headdress that was created by Turkmen many centuries ago indeed saves them from intensive heat. From time Immemorial, Turkmen clothes have been adapted for wearing them intensively in the open air and in the sun. The practicality […]

Спорт — забота о здоровье молодежи

Большой объём работ по обустройству внутренних помещений зданий и подготовке к новому учебному 2021-2022 году выполнен в 29 спортивных школах Дашогузского  велаятского Главного управления спорта и молодёжной политики Туркменистана. Полностью восстановлены необходимый инвентарь, другие атрибуты в светлых и просторных залах,  предназначенных для проведения тренировочных занятий и соревнований различного уровня. Приведены в полный порядок комнаты тренеров, […]

По инициативе Туркменистана принята резолюция ООН по транспорту

Являясь одним из активных участников глобальных интеграционных процессов, направленных на дальнейшее поддержание устойчивого развития, достижение экономического роста и стабильности, Туркменистан продолжает осуществлять цели, обозначенные во внешнеполитической стратегии государства 29 июля 2021 года Генеральной Ассамблеей ООН на 96-м пленарном заседании 75-й сессии по инициативе Туркменистана единогласно была принята Резолюция «Укрепление связей между всеми видами транспорта для […]