Ýaşlar syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär

Üstümizdäki ýylyň başynda hormatly Prezidentimiziň Karary esasynda, «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasy» we şol maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy. Munuň özi ýaşlar guramasynyň ýaşlaryň arasynda degişli işleri geçirmeginde gymmatly gollanma boldy. Ýedi bapdan ybarat bolan maksatnamada we elli alty bentden ybarat meýilnamada dana pederlerimiziň […]

BALYKÇYLARYŇ AZYK BOLÇULYGYNA GOŞANDY

«Ak durna» hususy kärhanasynyň balyk awlaýjylary balyklary terligi bilen alyjylara ýetirmekde uly işleri alyp barýarlar. Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz bu düzüminiň motorly gaýyklar, balyk tutulýan torlar we beýleki zerur enjamlar bilen üpjün edilen işgärleriniň tagallalary awlanylýan balyklaryň mukdaryny artdyrmaga ýardam edip, balykçylaryň zähmetini ýeňilleşdirmäge mümkinçilik berdi. Balyk awlaýjylar häzirki wagtda Sarygamyş kölünden, ýakyndan bäri bolsa Aýböwür […]

KESELDEN GORANMAGYŇ DÜZGÜNLERI

ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramak ugrunda uly tagallalar edilýär. Döwlet derejesinde keselleriň öňüni alyş işleri giň gerimde ýaýbaňlandyrylyp, bu işe döwlet serişdeleri gönükdirilýär. Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda howadaky tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan artmagy adamyň saglygy, aýratyn-da, dem alyş ulgamy üçin oňaýsyzdyr. Howanyň düzüminiň üýtgemegi bilen baglanyşykly tebigy ekzogen täsiri peseltmek, onuň adam bedenine ýetirýän zyýanly […]

Täze obalaryň döwrebap mümkinçilikleri

BMG-ä agza döwletleriň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin kabul eden şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologik durnuklylygyny üpjün etmek boýunça Durnukly ösüş maksatlaryny Türkmenistanda amala aşyrmakda zerur çäreler geçirilýär. Milli Liderimiziň sebitleýin syýasaty ýurduň durnukly ösüş ýörelgeleriniň wajyp ugry bolup çykyş edýär. Bu sebitleýin syýasat welaýatlary ösdürmekde oňyn şertleri döredýär. Ýurdumyzyň […]

Ene süýdüniň gudraty

Bir wagtlar bu gadymy topragyň üstünde adam barynyň ömür tanapyny kesen ýowuz jeň bolupdyr. Döwşüp-döwşüp, halys surnugan agyr goşun ahyry yza çekilipdir. Şol jeňde ölüm ýarasy düşen garyp ýigit barha asgynlap, gitdigiçe ýeňse beripdir. Dogumly ýigidiň elden gidip barýanyny aňan han tebipleri ýanyna çagyryp: — Bu ýigit ilimiziň mert ýigitleriniň biri. Onuň ýarasy agyr. Ýigidiň […]

GUWANDYRYJY NETIJELER

Galla oragy Akdepe etrabynyň Mollanepes adyndaky daýhan birleşiginde has-da ýokary depginde barýar. Hojalyk şu ýyl 995 gektar ýerden 1750 tonna guşgursak ak bugdaýy öndürmegi meýilleşdirýär. Irki möhletde galla oragyna girişen bu hojalykda şertnamalaýyn borçnamasyny ýerine ýetirýän kärendeçileriň sany barha artýar. Şeýle gallaçylardan Akjagül Saparowa, Baýramgül Myradowa, Göwher Kelbaýewa, Guwanç Aşyrow dagy uly zähmet ýeňşini gazandylar. […]

GALLAÇYLARY RUHLANDYRAN ÇÄRE

Gubadag etrap häkimligi, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň etrap komiteti, beýleki jemgyýetçilik guramalary etrap medeniýet bölümi bilen bilelikde gyzgalaňly günlerde galla hasylyny ýygnaýan edermen babadaýhanlaryň armasyny ýetirmek maksady bilen, birnäçe çäreleri iş ýüzünde durmuşa geçirýärler. Şeýle çäreleriň biri hem etrabyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginde bugdaý hasylyny ýygnaýan gallaçy kärendeçileriň arasynda ýörite meýilnama esasynda guraldy. Günortanlyk arakesme wagtynda etrabymyzyň […]

BAGTYÝARLYK DÖWRÜNIŇ DÖREDIJILIK SAZLAŞYGY

25-nji iýunda Diýarymyzyň gündogar welaýatynda Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň taryhy-binagärlik ýadygärliklerini öwrenmek we gorap saklamak boýunça alnyp barylýan işleriň ähmiýetini hem-de kino sungatynyň ýeten sepgitlerini açyp görkezýän dabaralar boldy. Tanyşdyrylyş gezelenjiň çäklerinde Kerki etrabynda Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar Türkmenistanda XI asyryň binagärliginiň iň gowy nusgalarynyň biri bolan Alamberdaryň kümmetine hem-de XI-XII asyrlara degişli metjitden we […]

BAGTDAN PAÝLY BAGTYÝAR NESILLER

Güneşli Diýarymyzyň ähli ýerlerinde şu günler bagtyýar çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi uly şatlyk-şowhun bilen dowam edýär. Welaýatymyzyň gözel künjeginde ýerleşen «Bagtyýar nesil» çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezine Watanymyzyň gül-gunçalary bolan bagtyýar nesiller uly höwes bilen gelýärler. Bu merkez bir möwsümde 6 tapgyrda çagalary kabul edip, onda her tapgyrda 150 çaganyň dynç almagy üçin ähli şertler […]

AGZYBIRLIKLI ZÄHMETIŇ GUWANDYRYJY NETIJELERI

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň bugdaý harmanynyň belent bolmagyna mynasyp goşant goşmagy maksat edinen welaýatymyzyň Akdepe etraby 19 müň gektar meýdandan 34,5, Gubadag etraby 13 müň gektar ýerden 24, Boldumsaz etraby 10 müň gektar meýdandan 18,5 müň, Ruhubelent etraby hem 10 müň gektar ýerden 16,5 müň tonnadan gowrak ýokary […]