Гурбангулы Бердымухамедов: Мира, благополучия, здоровья вам и вашим близким Гурбангулы Бердымухамедов: Мира, благополучия, здоровья вам и вашим близким Эксклюзивное интервью президента Туркменистана телерадиокомпании «Мир»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». В нем глава государства рассказал, в частности, о перспективах сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, о статусе нейтралитета страны и о борьбе с коронавирусом.

«Мир 24»

В первом интервью руководителю МТРК «Мир» Р.Батыршину Гурбангулы Бердымухамедов поделился своим видением будущего развития партнерских отношений со странами СНГ и Евразийского экономического союза, рассказал о статусе постоянного нейтралитета нашей страны и программе борьбы с COVID-19.

Şan şöhratly bedewim

Aşgabatda döredilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk, aragatnaşyk saklamaga isleg bildirýänleriň sanynyň-da barha artýandygyny ýatlamak ýakymlydyr. Munuň özi bu Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň dünýä ýüzünde abraýynyň, şan-şöhratynyň barha artýandygynyň alamatydyr. Häzir ýurdumyzda dünýä derejelerine laýyk gelýän atçylyk-sport toplumlary gurlup, ol welaýatlarymyzyň iň bir buýsançly ýerleriniň birine öwrüldi. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde bina […]

Dyz lälesi

Daşoguzda toýlarda dessançy bagşylary aýtdyrmak ozaldan däp bolup gelýär. Daşoguz welaýaty “ Türkmen dessanlarynyň sallançagy     ” diýlip, megerem ýöne ýere aýdylýan däl bolsa gerek. Sebäbi, bu toprak             „Şabende,  Andalyp  ýaly  dessançy şahyrlary , şeýle-de Pälwan bagşy, Palta bagşy,  Ilaman  bagşy , Nazar baga, Magtymguly Garly, Bally Mätgeldi ,  Tüýli Otuz, Akjagül Myradowa,  Baýar Baýramow onuň […]

“Senagatçylaryň we telekeçiligiň birleşmesi” hakynda Türkmenistanyň kanunynyň (rejelenen görnüşi) mazmunyny okuwçylara düşündirmegiň usullary

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly  Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan döwlet syýasaty Garaşsyz, baky Bitarap Watanmyzyň ynsanperwer-ykdysady özgertmeleriniň amala aşyrylmagyna, ylym, bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegine, onuň dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine çykarylmagyna we ýurdumyzyň intellektual kuwatlylygynyň berkidilmegine, ilatyň bilim derejesiniň barha ýokarlandyrylmagyna hem-de ýaş nesliň mynasyp terbiýelenip ýetişdirilmegine gönükdirilendir. Senagatçylaryň we telekeçileriň, umuman, ýurdumyzyň ykdysady, medeni-durmuş ulgamlary ýokary […]

Türkmen halkynyň taryhynyň medeni mirasynyň öwrenilişi we ähmiýeti

Berkarar  döwletimiziň  bagtyýarlyk  döwründe  hormatly  Prezidentimiziň  taýsyz  tagallasy  bilen  türkmen  halkynyň  maddy  we  ruhy  medeniýetiniň  gymmatlyklaryny  ylmy  nukdaýnazardan  çuňňur  öwrenmäge  giň  mümkinçilikler  döredildi. Türkmenistanyň  çäginde  halkymyzyň  şöhratly  taryhynyň  sahypalaryny  özünde  jemleýän  medeni  mirasymyzyň  birnäçe  görnüşleri  bardyr. Hormatly  Prezidentimiz  Gurbanguly  Berdimuhamedow  “Dünýäniň  gadymy  medeni  merkezleriniň  biri  hasaplanýan  türkmen  Diýary  medeni-taryyhy  ýadygärliklere  baý  ýurtdur”, diýip  belläp  geçýär. […]

Türkmeniň alabaýy – halkymyzyň ygtybarly goragçysydyr.

Türkmeniň alabaý itleri barada aýdanyňda onuň ajaýyp tebigy nusgasy, batyrlygy, aňyrdan gelýän ajaýyp edermenligi ýadyňa düşýär. Türkmen halkymyz alabaý itlerini özüniň öý – ojaklarynyň, mal – mülküniň goraglylygyny gapysynda duran alabaý itlerine ynanypdyrlar we özleriniň köňül rahatlygyny onuň bilen paýlaşypdyrlar. Alabaý – biziň mili buýsanjymyzdyr, diýip hormatly Prezidentimiz özüniň “Türkmeniň alabaýy” atly ajaýyp kitabynda örän […]

Daşoguz welaýatyň çägindäki öňdebaryjy çörek kärhanasy barada

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap Lomaý bölek-söwda nokadynyň çörek bişirilýän bölüminde öndürilýän çöreklere halkymyzyň arasynda uly isleg bildirilýär. Kärhananda, esasan, çöregiň birnäçe görnüşi öndürilýär. Bu ýerde öndürilýän çörekler hiliniň gowulygy bilen tapawutlanýarlar. Kärhananyň işçi-hünärmenleri ilatyň gündelik isleg bildirýän azyk önümleri bilen üpjünçiligini ýokary derejede saklamak ugrunda ýadawsyz zähmet çekýärler. Şeýle bolansoň, kärhanada oňyn zähmet netijeleri gazanylýar. […]

Watana söýgi-mukaddes duýgy

Parzdyr ata ýurdy ýürekden söýmek, Ony şirin janyňdan-da eý görmek Ynsanlyk borjumyz her birimiziň Watan gullugynda esger deý durmak. “Atany söýenler Watany söýer”, Bu – hak söz, bar munda ullakan many, Bu toprak pederleň goran topragy, Oňa atalaryň siňendir gany. Onsoň neneň ony jandan söýmejek, Neneň goramarsyň ony döş gerip?! Guýmaly biz muny çagaň aňyna, […]

Ýurdumyzda ilkinji sapar geçirilen alabaý itleriniň mejlisi barada

21.04.2021ý. güni Türkmen Alabaý itleriniň Assosiasiýasynyň birinji mejlisi bolup geçdi. Onda Türkmen Alabaý itleriniň Assosiasynyň ýolbaşçysy S.G.Berdimuhammedow gatnaşdy we çykyş etdi. Oňa Assosasiýanyň welaýatdaky wekilleri we dünýäde itçilik bilen meşgullanýan dürli döwletleriň wekilleri onlaýn görnüşde gatnaşdylar. Itçilik bilen meşgullanýan we tapawutlanýan adamlaryň birnäçesine Hormatly Prezidentimiziň karary esasynda “Türkmenistanyň at gazanan itşinasy” diýen we “Türkmenistanyň at […]