Древний Мерв.

Великая цевилизация Мургабского оазиса сыграла огромнейщую  роль не только в судьбах туркмен но и всех народов  Древнего Востока. Срана Мергуш  возникла  более пяти  тысяч лет назад и признана одним из  центров мировой  цивилизаций. Сам город  Мерв  возник  в последнем  столетии  до нашей  эры и блистал  на протяжении  многих  веков. Этот  город  стал столицей  оазиса, хранилищем  […]

В этом году нашей беломраморной столице «Жемчужине Азии» Ашхабаду 140 лет.

В этом году нашей беломраморной столице «Жемчужине Азии» Ашхабаду 140 лет. Вся страна широко готовятся к этой юбилейной дате. Путешествовать по городу Ашхабад мечта всех путешественников на этой земле. Путешествие по Ашхабаду нужно начинать со смотровой площадки канатной дороги. Отсюда особенно хорошо видно, как разросся город, с каким размахом он строится и хорошеет. Здесь многолюдно […]

The Turkmen carpet art.

        A carpet is an ancient and eternal, everlasting art of our people. The carpets, which can amaze anyone with their beauty, delicatness and playing colors, are inspiration of our people’s soul. The carpets are like heavenly beauty. In our native land most beautiful carpets are woven as a result of the great love and […]

Daşoguz welaýatynda gowaça ekişi ýokary depginde dowam edýär

Ýurduň demirgazygynda milli ykdysadyýetimiz üçin strategiki çyg mal hasaplanýan oba hojalyk önümlerini ekmegiň depgini barha güýjeýär. Ýerli howa şertleri boýunça ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde ekişiň bu ýerde giç başlanýandygyna garamazdan Daşoguz welaýatyň daýhanlary möwsümi öz wagtynda tamamlamagy maksat edinýärler. Welaýat boýunça pagtany köp öndürýän S.Türkmenbaşy etrabynda gowaça ekmek üçin bölünip berilen 32 müň 100 gektaryň eýýam […]

Türkmenistanda milli bilim ulgamy

Türkmenistanda milli bilim ulgamyny hem-de ýokary okuw mekdep ylmyny ösdürmek we dünýä derejesine çykarmak maksady bilen ägirt uly işler alnyp barylýar. Ylym we bilim — bu halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda toplan hem-de nesilden-nesle geçiren bahasyna ýetip bolmajak gymmatlygydyr diýip, milli Liderimiz belleýär. Soňky ýyllarda döwlet tarapyndan berilýän goldawyň çäklerinde Türkmenistanda “Bilim hakyndaky” kanun kabul edildi.  Şoňa […]

Bilimli ýaşlar, kuwwatly Watan

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe yurdumyzda erkana ýaşaýan halkymyzyň maddy hem-de ruhy dünýäsiniň, ösüşleriň, özgertmeleriň täze belentliklere göterilmegi has buýsançlydyr. Çünki halkymyzyz döwletimiziň bagytly geljeginiň ýalkymyndan nurlanyp, diýarymyzyň şöhratly üstünliklerinden ruhlanyp, Watanmyzyň bagta gujak açýan ak ýollaryndan şanly geljege tarap aýgytly gadamlar bilen ynamly öňe barýar. ýurdumyzyň ykdysady, syýasy, sosial binýadynyň ösmegi, ýurdumyzyň medeniýetde, saglykda, bilim […]

Древний Ургенч.

В  неповторимом созвездии  древних  городов  Центральной  Азии  Кунеургенч занимает особое  место. О  былом  великолепии  архитектуры  этого города  напоминают мовзолей  Нажмеддина  Кубра, Турабек  — ханым   и  Текеша, минарет  Кутлуг  Тимура   и   медресе  Даш  мечеть, где  сегодня  раположился  музей  на родных  ремёсел. К  началу 1220 года  город  считался  самым  богатым  в регионе. Кунеургенч дважды  возраждался  — после […]

Pomidoryň bereketli hasyly

Ter gök önümleriň köp öndürilmeginde Daşoguz welaýat «Azyk» önümçilik birleşiginiň Köneürgenç etrabyndaky ýyladyşhana toplumynyň uly goşandynyň bardygyny bellemek gerek. Bu ýyladyşhanada iki ýyldan bäri pomidoryň bol hasyly ösdürilip ýetişdirilýär. Onuň umumy tutýan meýdany 10 gektar bolup, onda 4 bölüm hereket edýär. Ýyladyşhanada işler awtomatik usulda ýerine ýetirilýär. Ekinleri suwarmak, iýmitlendirmek, çyglylygy, howany kadaly ýagdaýda saklamak […]

Alyslary nazarlaýan tälimçi

Sport we ýaşlyk güýç-kuwwaty, egsilmez hyjuwy alamatlandyrýar. Bulary durmuş ýörelgesine öwren bagtyýar ýaşlarymyzyň biri hem Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki 1-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebiniň welosiped sporty boýunça tälimçisi, Türkmenistanyň welotrek boýunça milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Nargeldi Igdirowdyr. Häzirki wagtda Nargeldi Igdirow Aşgabat şäherinde geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak milli ýygyndymyzyň türgenleri bilen paýtagtymyzda […]

ÇARWALARDA BAGGOÝNUŇ BAKYLYŞY

Baggoýun barada gürrüň çykanda, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän Bötendagyň çarwa obasynyň ýaşaýjysy, 91 ýaşly Abdy aga şeýle gürrüň berdi: — Meniň ömrüm şu Hydyr gezen sährada geçdi. Biz gyşyn-ýazyn gara öýde ýaşardyk. Döwletiň düýelerini idederdik. Güýz aýlarynyň ortalarynda gyşlamak üçin Bötendagyň demirgazygyndan geçen gadymy Amyderýanyň gury hanasynyň ugruna göçüp gelerdik. Iki tarapy otuz-kyrk […]