Üzärlik –müň bir derdiň dermany

Halkymyz üzärligi örän mukaddes saýyp, onuň oty ýaman gözlerden goraýar diýip düşünipdirler. Şeýle hem üzärligiň otundan dürli mör-möjekleriň, hatda ýylanyň hem gaçýandygy subut edilendir. Üzärlik tütedilende bolsa, mikroblaryň gyrylýandygy anyklanyldy. Ata-babalarymyz ony çogdamlap öýlerinde wagtal-wagtal tütedip, tüssesini töwerege ýaýradypdyrlar. Şeýdip birnäçe ýokanç keselleriň ýokuşmagynyň öňüni alypdyrlar. Üzärligi iki maksat bilen, ýagny dermanlyk häsiýeti üçin we […]

Giň gerimli gurluşyklar

Daşoguz welaýatynyň ýaşaýyş jaý gurluşygynyň ösüşinde Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherinde ýerleşýän demir-beton önümleri kärhanasynyň möhüm orny bar. Soňky ýyllarda kärhana diňe bir jaý gurluşygy üçin zerur bolan demir-beton gurnamalaryny öndürmän, eýsem gurluşyk işlerini-de amala aşyrýar. Onuň hünärmenleri häzirki wagtda welaýat merkezinde kerpiçden we iri panelli köp öýli ýaşaýyş jaýlaryny gurmakda tutanýerlilik […]

Maslahatlary berjaý etmek ündeldi

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan obadyr şäherlerde, etrap merkezlerinde ilata sagdyn durmuş ýörelgesini ündew etmek boýunça wagyz-nesihat çäreleri yzygiderli geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri dürli kärde zähmet çekýän raýatlaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda ýakynda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkeziniň giň mejlisler eýwanynda geçirildi.

Ýaşlar we milli terbiýe

Ata Watanymyzyň, bagtyýar raýatlarymyzyň geljeginiň has-da nurana bolmagy üçin ägirt uly işleri amala aşyrýan hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň düýp özeninde adam hakyndaky alada esasy orny eýeleýär. Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň çäklerinde ýurdumyzda ýaş nesillerimiziň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulandyrylmagy, olaryň milli ýörelgeler esasynda terbiýelenmegi we döwrebap bilim almagy üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Olaryň şahsyýet hökmünde kämilleşmegi, dürli […]

Президент Туркменистана наградил Юлдуз Джумабаеву автомобилом LEXUS LS570

В отеле «Спорт» столичной олимпийской деревни 10 марта штангистка Юлдуз Джумабаева, тренер Меретгулы Сахетмурадов и замминистра внешнеполитического ведомства Туркменистана Бердинияз Мятиев получили государственные награды и подарки от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщил сайт CentralAsia.news. Юлдуз Джумабаева и Меретгулы Сахетмурадов награждены медалями «За любовь к Родине», Бердынияз Мятиев – медалью «Гайрат». Кроме того, от имени […]

Ene mähriniň gudraty

Şemşat bilen Yhlasyň durmuş guranlaryna ýedi-sekiz ýyl geçenem bolsa, olaryň perzende ýüzleri düşüberenokdy. Ilki-ilkiler-ä birek-biregiň ýanynda bu babatda gürrüň gozgamazdylar. Soňabaka Yhlas geplemezligi çykardy. Şemşat bu ýagdaýyň perzentsizlik dagy üçindigini bilse-de, olam gijelerini sessiz aglap geçirýärdi. Aý-gün geçip barýardy, arzuwlanylýan «altyn aşyk» welin ýokdy. Adam pahyr ýarym göwün bolsa, ynanjaň bolar eken. Şemşat her gezek […]

Ýylyň ähli pasyllarynda saglygyňyzy goramak üçin maslahatlar:

Bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli. Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher bilen we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. Ýöne derlenilen ýagdaýynda, öl saçly daşary çykmaly däl. Özüňiziň hem-de perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmaga endik etmeli. Pasyllara görä geýinmeli we […]

Ýylyň ähli pasyllarynda saglygyňyzy goramak üçin maslahatlar:

Bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli. Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher bilen we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. Ýöne derlenilen ýagdaýynda, öl saçly daşary çykmaly däl. Özüňiziň hem-de perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmaga endik etmeli. Pasyllara görä geýinmeli we […]

Üzärlik –müň bir derdiň dermany

Halkymyz üzärligi örän mukaddes saýyp, onuň oty ýaman gözlerden goraýar diýip düşünipdirler. Şeýle hem üzärligiň otundan dürli mör-möjekleriň, hatda ýylanyň hem gaçýandygy subut edilendir. Üzärlik tütedilende bolsa, mikroblaryň gyrylýandygy anyklanyldy. Ata-babalarymyz ony çogdamlap öýlerinde wagtal-wagtal tütedip, tüssesini töwerege ýaýradypdyrlar. Şeýdip birnäçe ýokanç keselleriň ýokuşmagynyň öňüni alypdyrlar. Üzärligi iki maksat bilen, ýagny dermanlyk häsiýeti üçin we […]

Hem azyk, hem melhem

Ynsan saglygyna peýdalydygy bilen uly isleg bildirilýän, irki döwürlerden bäri türkmen topragynda ýetişdirilýän datly miweleriň biri hem erikdir. Ter, kakadylan, bişirilen erik adam bedenine örän ýokumly. Erigi lukmançylykda hem-de kosmetik serişdeler öndürilýän senagatda giňden ulanýarlar. Tejribeli bagbanlarymyzyň yhlasy bilen bitýän erik miwesi terligine iýlende adam bedenine aýratyn güýç-kuwwat berýär. Erik miwesi esasan, tomus paslynda bişip […]