Daýhanyň gyş aladalary — berekediň binýady

Vurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek baradaky giň gerimli aladalaryň netijesinde ene toprakdan bol hasyl öndürmek üçin döredilýän mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmaga çalyşýan Görogly etrabynyň Balyş Öwezow adyndaky daýhan birleşiginiň zähmetsöýer kärendeçileri önümçiligiň dürli ugurlarynda — gallaçylykda, pagtaçylykda, gök ekerançylykda, bagbançylykda ýylyň-ýylyna guwandyryjy netijeleri gazanýarlar. Olar geçen ýylda Watan harmanyna 2770 tonnadan gowrak «ak altyn», 2030,4 tonna […]

Ruhy gymmatlyklarymyzy wagyz edýän bäsleşik

Golaýda Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkezinde bu bäsleşigiň etrap tapgyry bolup geçdi. Bäsleşigiňşertine görä, oňa gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyndan bir parçany labyzly okamak, kitapda beýan edilýän rowaýatlardan, wakalardan bir bölegi sahnalaşdyryp görkezmek, bu gymmatly kitabyň ähmiýetini joşgunly sözler bilen wasp etmek boýunça özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

Daýhan hojalygynyň batly gadamlary

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Akderýa» daýhan birleşiginiň çäginde hereket edýän 30 gektar meýdany öz içine alýan «Hormatly gallaçy» daýhan hojalygyna Guwanç Meredow ýolbaşçylyk edip, berkidilen ýeriň 15 gektaryny özleşdirip, alty ýyldan bäri guşgursak ak bugdaýy ösdürip ýetişdirýär. Geçen ýyl hojalyk şonça gektar ýerden 38 tonna 920 kilogram ýokary hilli azyklyk bugdaýy Watan harmanyna tabşyryp, ýyllyk […]

Baş maksat — halkyň islegini kanagatlandyrmak

Önümçilik kärhanalaryna döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, olarda işiň netijeliliginiň ýokarlanmagyna, önümleriň öndürilişiniň artmagyna giň mümkinçilikleri döredýär. Munuň şeýledigini önümçilik kärhanalarynyň gazanýan üstünlikleriniň mysalynda hem görmek mümkin. Şeýle kärhanalar welaýatymyzda sanardan köp. Daşoguzyň «Çeper» tikin fabrigi hem şolaryň biri. Tikin fabriginde dürli görnüşli, ýokary hilli önümler öndürilmek bilen, ilatyň islegini kanagatlandyrmakda uly işler durmuşa geçirilýär. — Fabrigiň […]

Dümew we oňa garşy göreş çäreleri

Dümew dünýäde iň bir ýaýran keselleriň biri bolup, ol köplenç howanyň çalyşýan döwürlerinde — güýzde, gyşda we ir baharda ýüze çykýar. Muňa bu döwürde adamyň bedeniniň gowşamagy, pyýada az ýörelmegi, sowuk howadan dem almagyň ýygylaşmagy, howanyň öwzaýyna seredilmän ýeňil geýnilmegi zerarly käbir agzalaryň sowuklamagy sebäp bolýar. Asgyrmak, üsgürmek, bokurdagyň nemli bardalarynyň gyzarmagy, burnuň dykylmagy, bedeniň […]

Senetçilik ýoly dowam edýär

Maşat aganyň nebereleri Üstýurt gyrynyň üstünde howalanyp oturan Döwkesen galasynyň golaýyndaky adybir Döwkesen obasynda uly bir syrgyn bolup otyrdy. Ogulnabat nesil daragty şaha ýaýradan şol döwletli maşgala körpe gelin bolup düşdi. Tizdenem ol çarwa obasynyň durmuşyna uýgunlaşyp, gelen öýüniň asylly maşgala däplerine eýerip, oňa alaçaly ýag ýaly siňişip gitdi. Döwkesen obasynyň gelin-gyzlary el işleriniň ähli […]

Совершенствование деятельности ВУЗов — в числе важных государственных задач.

Благодаря созидательным инициативам Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в стране последовательно совершенствуется система образования, в том числе развивается вузовская наука.  Одним из её зримых результатов являются успешные выступления туркменских студентов на престижных международных образовательных олимпиадах по различным дисциплинам, демонстрирующие высокий интеллектуальный потенциал нашей молодёжи. Вот что рассказала лауреат Молодёжной премии Туркменистана 2020 года, студентка четвёртого курса […]