20-nji martda ählihalk bag ekmek çäresi geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Şol mejlisde 20-nji martda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakyndaky resminama gol çekildi.
Döwlet Baştutanymyz bag ekmek dabarasyny Milli bahar baýramy we Halkara Nowruz baýramyny göz öňünde tutup, her welaýat we Aşgabat şäheri öz çäklerinde bu çäräni guramaçylykly geçirmek üçin tabşyryklar berdi.
Şu ýyl ýurdumyzda boýunça 3 million düýp nahaly oturtmak göz öňünde tutulýar.

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.