Türkmenistan-Özbegistan: täze ylalaşyklara gol çekildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde gepleşikler geçirdi. Wise-premýer Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň premýer-ministriniň orunbasary, maýa goýum we daşary söwda ministri Sardor Umurzakow bilen duşuşdy. Bu barada Özbegistanyň Maýa goýum we daşary söwda ministrliginiň resmi web sahypasynda bellenilip geçilýär. Bu duşuşyga iki ýurduň ministrlikleriniň, pudaklaýyn edaralarynyň hem-de söwda-senagat edaralarynyň […]

“Çalyk Enerji” kompaniýasy Türkmenistanda Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurar

Ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde bellenilip geçilişi ýaly, 2019-njy ýylyň aprel aýynda tassyklanan “Altyn asyr” Türkmen kölüniň sebitini 2019 — 2025-nji ýyllarda özleşdirmegiň Konsepsiýasyny amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň çäginde kuwwaty 10 megawat bolan köpugurly Gün […]

“Talyp karzy” mümkinçiligi

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek, hünärlerini kämilleşdirmek babatda amatly mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Talyp karzy» atly bank karzyny hödürleýär.  Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edilipdir.«Talyp karzy» Türkmenistanyň raýaty bolan ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplara okuwyň bahasyny tölemek üçin gaýtadan dikeldilýän karz ugry boýunça berilýär. […]

Türkmenistan “John Deere” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

“John Deere” kompaniýasy bilen mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler hem-de bu kompaniýanyň oba hojalyk we gurluşyk tehnikalaryny getirmek baradaky teklipler barada habar berildi. Olara garamagyň hem-de seljermegiň esasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen “John Deere” kompaniýasynyň arasynda oba hojalyk pudagyny ösdürmek hem-de hususy we telekeçilik ulgamlarynda suw serişdelerini tygşytlamak meseleleri boýunça […]

Gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmek maslahat berilýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kompaniýasy arkaly ýurdumyzyň raýatlaryny şahsy gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmek babatda maslahat berýär. “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kompaniýasy öz müşderilerine bu barada SMS habarnamasyny iberdi. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň habarnamasynda: “Hormatly adamlar! Saglygyňyzy berkitmek üçin agyz-burun örtügini dakynmak, köpçülik ýerde aralygy 2 […]

Спецрейс по маршруту Ашхабад-Стамбул-Туркменабат

14 января текущего года туркменская авиакомпания «Туркменские авиалинии» планирует запустить спецрейс по маршруту Ашхабад-Стамбул-Туркменабат. Об этом сообщается на официальном сайте международного аэропорта Стамбула (www.istairport.com). В…

Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite gatnaw

Türkmenistanyň “Türkmenistan” awiakompaniýasy şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkiýäniň Stambul şäheriniň halkara howa menziliniň (www.istairport.com) resmi saýtynda bellenilip geçilýär. Stambul şäheriniň halkara howa menziliniň resmi saýtynda görkezilýän uçar gatnawlarynyň sanawyna “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň hem ýerine getirjek gatnawy girizilipdir. Şol sanawda “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň “T5 3901” gatnawy boýunça […]

Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça nobatdaky gatnaw

Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda habar berilýär. Şol habarda ýolagçylara el-goşlaryň köpdügi we olaryň ýerleşmändigi sebäpli mundan soň amala aşyrjak ýörite gatnaw arkaly el-goşlaryň äkidiljekdigi mälim edilýär. Şoňa görä-de, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň gurnamagynda nobatdaky ýörite uçar gatnawy […]

I AÇYK HALKARA INTERNET BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde beren tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda dünýäniň birnäçe döwletleriniň we ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda ýokary tizlikli internet ulgamynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, uzak aralyk sanly ulgam arkaly Inžener we kompýuter grafikasy boýunça I Açyk halkara internet bäsleşigi geçirildi. Dünýäniň […]