Oba özgertmeleri — ösüşlere badalga

Eziz Diýarymyzyň edermen daýhanlary Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşýarlar. Ýurdumyzyň ussat pagtaçylary ýylyň-ýylyna uly üstünlikleri gazanýarlar. Olar bol hasyl almakda ata-babalarymyzdan miras galan baý tejribäni ylmyň soňky gazananlary bilen netijeli utgaşdyrýarlar. Dünýäniň ösen ýurtlarynyň kämil, öndürijilikli tehnikalarynyň döwlet tarapyndan yzygiderli satyn alynmagy, pagtaçylara tehniki hyzmatyň, döküniň, tohumyň, gowaçanyň zyýankeşlerine garşy ulanylýan himiki serişdeleriň ýeňillikli bahalardan […]

Adam hukuklary we azatlyklary milli kanunçylygymyzda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň adamy döwletiň baş gymmatlygy hökmünde kesgitlän öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde, ýurdumyz öňegidişligiň, ähli durmuş-ykdysady ugurlar boýunça gülläp ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýar. Bu günki gün Türkmenistan döwletimiz raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala aşyrylmagynyň kanunçylyk kepilliklerini berjaý edýän, ykdysady durnuklylygyny we abadançylygyny üpjün edýän döwlet hökmünde halkara derejede ykrar […]

Sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Ýurdumyzda ertirki günümiziň eýeleri bolan ösüp gelýän ýaş nesillerimize döwrebap bilim, terbiýe bermek, zehinli, giň dünýägaraýyşly, şonuň bilen bir hatarda häzirki döwrebap tehnologiýalara erk edip bilýän kämil ýaşlary kemala getirmek meselelerine ýokary derejede üns berilýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň bilim ulgamynyň ösmegi bilen okuwçy ýaşlarymyzdan başlap talyplarymyza çenli bilim bermekde sanly bilim ulgamynyň giňişleýin […]

Özbaşdaklygyň belent şuglasy

Ata ýurdumyz Türkmenistan 1991-nji ýylyň altyn güýzünde özüniň Garaşsyzlygyny Ýer ýüzüne buşlady. Merdana halkymyz Garaşsyzlygyny mukaddeslik hökmünde kabul edip, ony janyndan eý görüp sarpalady, mertebesini göterdi. Ak ertirleriň, çogly güneşleriň ýalkymy bilen öňe gadam urup barýan ajap eýýamly Türkmenistan bu gün mukaddeslik saýyp arşa göteren Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýar, taryhy ýoluna buýsanç bilen […]

Öý alma, goňşy al!

Gadymy döwürlerden bäri agzybirlik ýörelgesine eýeren halkymyz birek-birek bilen ysnyşykly, oňşukly, onda-da goňşy-golam bilen dost-dogan ýaly ýaşamagyň, ulyny sylamagyň, kiçini söýmegiň gadyr-gymmatyna oňat düşünipdirler. Goňşusyny, il-gününi sylan, hormatlan halkymyzyň arasynda «Ilim-günüm bolmasa, Aýym-Günüm dogmasyn» diýen ajaýyp nakyl döräpdir. Şeýle bolansoň, baryp has irki döwürlerden goňşokara gatnaşyklaryna uly ähmiýet berlipdir. Goňşy öýden getirilen hödür-kerem öýüňe mähir-şatlyk […]

Teatryň toý sowgady

Okamak, işlemek, döretmek, gurmak ýaly il bähbitli, döwlet ähmiýetli  işler bilen geçýän her bir günümiz bizi Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 30 ýyllyk şanly toýuna barha ýakynlaşdyrýar. «Türkmenistan — parahatçylygyň hem ynanyşmagyň Watany» ýylynyň iň şanly baýramçylygyna mynasyp zähmet sowgatly barmak bagtyýarlyk döwrümiziň agzybir, ruhubelent raýatlarynyň baş maksady. Şeýle asylly maksady hasyl etmek üçin çekilýän joşgunly hem döredijilikli […]

Zeýtun agajy — iň gadymy ösümlik

Nuh eýýamyndan gelýän bir rowaýat bar. Nuh pygamberiň döwründe görlüp-eşidilmedik ýagyş ýagyp, dünýäni suw-sil alypdyr. Nuh pygamber bu boljak hadysany öňünden bilip, adamzady halas etmek maksady bilen, biçak uly gämi ýasadyp adamlary, janly-jandarlary alyp, ýola rowana bolýar. Bularyň näçe ýol ýöräni belli däl. Gämi bir zada degip saklanýar. Şonda Nuh pygamber kapasanyň agzyny açýar-da, kepderini […]

Yhlasly zähmetiň bar ýerinde

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolşy ýaly, Daşoguz welaýatynda hem täze binalar, desgalar, ýaşaýyş jaýlary gurlup, yzygiderli ulanylmaga berilýär. Bu ugurdaky işleriň şeýle öndürijilikli alnyp barylmagynda gurluşyk önümlerini öndürýän kärhanalaryň hem degerli goşantlarynyň bardygyny bellemek gerek. Bu barada Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Demirbetonönümleri» zawodynda durmuşa geçirilýän çäreleriň ähmiýeti […]

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Республику Таджикистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Республику Таджикистан встретился сегодня со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба таджикского лидера. На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и Таджикистаном. Президент Эмомали Рахмон заявил, что договоренности, достигнутые в ходе двусторонних переговоров, будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений […]

Düşündiriş işleri geçirilýär

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlaryň sagdyn, berk bedenli, gujur-gaýratly adamlar bolup ýetişmegi ugrunda uly işler alnyp barylýar. Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň bilim-terbiýeçilik edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän işgärleriň arasynda etrabyň çäginde ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, raýatlaryň agyz-burun örtüklerini dakynmagy, bellenilen aralygy […]